Όροι και Προϋποθέσεις της G.D.L. Trading Ltd

 

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από την G.D.L. TRADING LIMITED. Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα και κάνει χρήση της, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω Όρους Χρήσης. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της G.D.L. TRADING LIMITED είναι ιδιοκτησία της G.D.L. TRADING LIMITED. Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας δεν επιτρέπεται.

Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά, εικόνες και λογότυπα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα της G.D.L. TRADING LIMITED είναι αποκλειστικά σήματα της G.D.L. TRADING LIMITED προστατευόμενα από το σχετικό εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της G.D.L. TRADING LIMITED θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Εντούτοις, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες και πλήρεις ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υφίσταται οποιοσδήποτε χρήστης ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων και προϋποθέσεων, υπόκεινται σε αλλαγή από μας χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Η G.D.L. TRADING LIMITED ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της G.D.L. TRADING LIMITED ή και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του δικτυακού τόπου. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε υλικού που μεταφορτώνετε από αυτή δεν θα προκαλέσει ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία σας.

Υποχρεώσεις και Ευθύνη Χρήστη

Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας καθώς και ότι θα τηρούν τις Πολιτικές που είναι αναρτημένες σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας από Χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την G.D.L. TRADING LIMITED για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων

Η Εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρηθούν ότι έχουν ειδοποιηθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης ή στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Ιστοσελίδας, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών εκ μέρους σας.

Παραβίαση Όρων & Προϋποθέσεων

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη η Εταιρεία μπορεί και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της, χωρίς να  αποκλείει την δυνατότητα απόκλισης πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη στην ιστοσελίδα.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου καθώς και από τις σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν από την χρήση του ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας έχει δοκιμαστεί εκτενώς. Εν τούτοις, αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info(at)gdltrading.com.

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.